Velkajärjestely auttaa pysäyttämään velkaantumisen

Aina taloutta ei saa hallintaan omin voimin – kaikista ponnisteluista huolimatta. Kun velkatilanteessa ajautuu umpikujaan, on velallisen turvauduttava ulkopuoliseen apuun. Lue tältä sivulta velkajärjestelystä.

velkajärjestely

Ylivelkaantuminen on tilanne, jossa henkilön maksukyky ei yksinkertaisesti riitä velkojen maksuun. Tällöin velkajärejstely voi olla avuksi.

Jokaisen kohdalle voi osua ikäviä yllätyksiä, jotka kohdalle sattuessaan ajavat henkilön rahatilanteen vain entistä syvempään kuiluun. Maksukyky saattaa romahtaa esimerkiksi eron tai työkyvyttömyyden seurauksena. Velkajärjestely on yksityishenkilön velkajärjestely viimeinen oljenkorsi.

Tässä artikkelissa kerromme

 • Mitä yksityishenkilön velkajärjestely tarkoittaa
 • Kuka voi hakeutua velkajärjestelyyn
 • Miten velkajärjestely käytännössä toimii

Yksityishenkilön velkajärjestely on ankara menettely, jossa henkilön on ohjattava kaikki tulonsa elämän välttämättömyyksien jälkeen velan maksuun. Yleensä tavoitteena on suorittaa maksu 3 vuoden sisällä, mutta toisinaan prosessi voi venyä jopa 10 vuoden pituideksi. Velkajärjestely on tarkoitettu vain henkilöille, joiden maksukyky on estynyt painavasta syystä, tai joiden velan maksaminen veisi suuruutensa vuoksi henkilön koko loppuelämän.

eroon veloista, velkajärjestely

Mitä velkajärjestely tarkoittaa?

Yksityishenkilön velkajärjestely tarkoittaa menettelyä, jossa ylivelkaantunut henkilö maksaa velkojaan tietyn ajan maksukykyyn suhteutetun suunnitelman mukaan, ja vapautuu tämän jälkeen velvollisuudesta maksaa loppuja velkojaan.

Velkajärjestely on velkojen poismaksun keinoista viimeisin. Menettely on tarkoitettu henkilöille, joiden maksukyky on rajoittunut jostakin painavasta syystä, tai joiden velan maksuaika venyisi suuruutensa vuoksi koko loppuelämän pituiseksi. Velkajärjestelyn edellytykset täyttävä henkilö voi hakea velkajärjestelyä jättämällä hakemuksen tarvittavine liitteinen oman kotipaikkansa käräjäoikeuteen.

Ennen hakemusta on kuitenkin selvitettävä, onko velkojien kanssa mahdollista päästä sovintoratkaisuun. Valtion talous- ja velkaneuvojat auttavat tarvittaessa sovintoneuvotteluissa sekä velkojalle tehtävän sovintoehdotuksen miettimisessä. Tällainen velkaneuvonta on täysin ilmaista ja kaikkien saatavilla.

Velkojen saaminen anteeksi

Kun yksityishenkilö on noudattanut laadittua maksusuunnitelmaa tarkoitetulla tavalla ja velkajärjestely on tullut päätökseen, saa tämä jäljelle jääneen velan anteeksi. Velkajärjestelystä on näin ollen suuri apu heille, joiden velat ovat kasvaneet ylitsepääsemättömän suuriksi.

Velkajärjestelyn edellytykset

Ennen velkajärjestelyn aloittamista käräjäoikeus tutkii, täyttääkö velallinen velkajärjestelyn saamisen edellytykset. Velkajärjestelyn edellytyksenä on, että

 • Velallinen ei kykene maksamaan velkojaan (maksukyvyttömyys) eikä tilanteeseen ole odotettavissa korjausta
 • Maksukyvyn heikentymisen taustalla on seikka, jota velallinen ei ole itse aiheuttanut (esim. sairaus tai työttömyys), tai velkojen määrä on maksukykyyn nähden kohtuuttoman suuri
 • Velallinen on ennen velkajärjestelyhakemusta pyrkinyt sovintoon velkojiensa kanssa

Läheskään kaikki velalliset eivät siis voi hakeutua velkajärjestelyyn. Velkajärjestelyä ei myönnetä esimerkiksi silloin, jos veloista on mahdollista selvitä myymällä omaisuutta tai ulosmittaamalla henkilön tuloja, tai kun maksukyvyttömyys on tilapäistä (esim. opiskelun tai väliaikaisen työttömyyden seurauksena).

Miten velkajärjestely toimii?

Velkajärjestelyä pidetään velkojen hoitamisen viimeisenä oljenkortena – ja syystä. Kyseessä on menettely, joka asettaa henkilön raha-asiat erittäin tiukkaan muottiin, kunnes velkoja on maksettu riittävästi pois.

Velkajärjestelyn tarkoituksena on antaa pahasti velkaantuneelle ihmiselle uusi mahdollisuus tilanteessa, jossa velkoja ei ole mahdollista maksaa kokonaisuudessaan tai niiden maksuaika venyisi loppuelämän pituiseksi. Menettelyllä pyritään myös usein säilyttämään velallisen omistusasunto poissa perinnästä.

Velkajärjestelyn hyödyt ja haitat

Hyödyt

 • Auttaa ulos erittäin hankalasta velkakierteestä
 • Maksuohjelman laadinnassa mukana kokeneet ammattilaiset
 • Velallinen saa maksutahtinsa kuntoon

Haitat

 • Maksuohjelma asettaa velallisen talouden erittäin tiukille
 • Tiukka maksutahti vie 3-10 vuotta, eli kyseessä on rankka koettelemus
 • Ei mahdollinen useimmille velallisille
 • Myös tulonnousuista on annettava varoja maksuohjelman mukaiseen velkojenmaksuun

Maksuohjelma on pitkä sitoumus

Jos käräjäoikeus myöntää pääsyn velkajärjestelyyn, luodaan velalliselle maksuohjelma. Ohjelman tarkoituksena on maksaa kertyneet velat pois niin, että velalliselle jää myös kohtuullinen määrä rahaa elämiseen. Lain mukaan velallisen tulee käyttää velkojen maksuun kaikki maksuvaransa omien kohtuullisten menojen jälkeen.

Omiin kohtuullisiin menoihin lukeutuvat esimerkiksi:

 • Asumisen kustannukset
 • Yleiset elinkustannukset, kuten ruokakulut
 • Elatusapumaksut
 • Muut erikseen huomioitavat menot, kuten tavanomaista suuremmat terveydenhoitomenot ja paikallisliikenteen maksun ylittävät työmatkakulut

Maksuohjelman pituus on tyypillisesti noin 3 vuotta, mutta enimmillään jopa 10 vuotta. Menettelyn päämääränä on siis velkojen poismaksu tavalla, joka mahdollistaa velalliselle samalla kohtuullisen toimeentulon.

Velkajärjestelyyn kuuluvan maksuohjelman suunnitteluun osallistuu yleensä velallisen kanssa käräjäoikeuden osoittama ulkopuolinen selvittelijä. Laadinnassa käydään läpi kaikki velallisen velkojat sekä velkojen suuruudet. Maksukyvyn määrittämiseksi kartoitetaan myös henkilön tulot ja menot.

Laadittu maksuohjelma vahvistetaan oikeudessa, minkä jälkeen ulosoton toimet velallista kohtaan lakkaavat. Ohjelman pituudeksi pyritään saamaan 3 vuotta, mutta tämä voi venyä pidemmäksi, jos velallisella on säilytettävä omistusasunto. Maksimissaan pituus voi olla 10 vuotta, mutta näin pitkät maksuohjelmat ovat harvinaisia.

Jos velallinen ei suorita määrättyjä maksuja maksuohjelman mukaan, voi tuomioistuin määrätä maksuohjelman rauenneeksi. Tämän jälkeen velkojen vanhat perimisehdot palaavat voimaan ja alkuperäinen ongelma sekä ulosotto on taas ajankohtainen. On siis ehdottoman tärkeää, että velallinen toimii vahvistetun maksuohjelman mukaisesti.

Näin haet velkajärjestelyä

 1. Nouda hakemuspaperi paikallisen käräjäoikeuden kansliasta tai oikeus.fi-sivustolta
 2. Täytä hakemus ja liitä siihen mukaan tarvittavat liitteet
 3. Postita tai vie täyttämäsi hakemus käsiteltäväksi kotikuntasi käräjäoikeuteen
 4. Odota oikeuden päätöstä ja lisäohjeistusta.

Hakemusta lähettäessä kannattaa varautua siihen, että käräjäoikeus voi kutsua hakijan suulliseen käsittelytilaisuuteen ennen päätöksen antamista. Tilaisuudessa ovat tyypillisesti mukana myös velkojien edustajat.

Lisäsuoritusvelvollisuus

Jos tulosi nousevat tai saat kertaluontoista lisäomaisuutta maksuohjelman aikana, voit joutua maksamaan niistä osan velkojille. Tätä kutsutaan lisäsuoritusvelvollisuudeksi. Osan rahoista saat pitää itse. Lisäsuorituksen suuruuden laskemisessa auttaa talous- ja velkaneuvoja.

Nousseet tulot

Maksuohjelman laadinnassa sinulle on vahvistettu tulot ja menot. Mikäli nettotulosi nousevat maksuohjelman aikana, on sinun tarkistettava, ylittääkö tulojen nousu lisäsuoritusrajan. 

Tulojen noustessa kannattaa varautua lisäsuorituksiin rahaa säästämällä. Lisäsuoritus maksetaan tulonnousua seuraavan kalenterivuoden aikana. Sen voi maksaa kerralla tai sopia velkojan kanssa maksusta osissa. velkojilla on oikeus vaatia lisäsuoritusta vielä kaksi vuotta maksuohjelman päättymisen jälkeen.

Kertaluontoinen lisätienisti

Maksuohjelman aikana saadut kertaluontoiset lisätulot, kuten lahjat ja perinnöt, lasketaan yhteen. Yhteenlaskussa voidaan vähentää niistä maksettavat verot. Jos kertaluontoisten tulojen summa ylittää 1000 euroa, on ylimenevä osuus maksettava velkojille. Lisäsuoritus on maksettava velkojille kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun velallinen on nämä saanut. 

Lisäsuoritusvelvollisuus koskee perintöä, jos perinnön jättäjä on kuollut maksuohjelman aikana. Näin ollen se on myös voimassa myös silloin, kun maksuohjelma on päättynyt ennen perinnönjakoa.

Lisäsuorituksen vahvistaminen

Yleensä lisäsuorituksia ei vahvisteta käräjäoikeudessa, koska siitä aiheutuu oikeudenkäyntikuluja. Sinulla ja velkojalla on kuitenkin oikeus hakea käräjäoikeudesta vahvistusta lisäsuoritukselle, kun maksuohjelma on päättynyt.

Vahvistusta voi hakea esimerkiksi silloin, jos olette velkojan kanssa eri mieltä lisäsuorituksen määrästä. Velkoja voi hakea lisäsuorituksen vahvistamista myös silloin, jos et ole reagoinut velkojan lähettämään selvityspyyntöön.

Velkajärjestely on mahdollista välttää

Ankaruutensa vuoksi velkajärjestely on tilanne, johon meistä kukaan tuskin tahtoo joutua. Vaikka menettely tuo helpotusta muutoin toivottomaan rahatilanteeseen, on se erittäin stressaavaa. 

Vaikka lainojen otto sekä ostosten teko on nykyisin helpompaa, kuin koskaan ennen, on näiden yhteydessä syytä arvioida kriittisesti oma maksukyky. Itseltään kannattaa kysyä ainakin seuraavat kysymykset:

 • Olenko jo maksanut kuun välttämättömät menot?
 • Tarvitsenko lainaa/osamaksua/hankintaa oikeasti?
 • Pystynkö maksamaan laskut, vaikka rahatilanteeni heikkenisi esimerkiksi työttömyyden johdosta?

Objektiivisella oman talouden arvioinnilla voit välttyä tilanteelta, jossa maksamattomat laskut joutuvat ulosottoon ja luottotiedot menetetään. Näin estät velkakierteeseen sekä velkajärjestelyyn joutumisen.

Velkajärjestely – Usein kysytyt kysymykset

Mikä on velkajärjestely?

Velkajärjestely tarkoittaa menettelyä, jossa ylivelkaantunut henkilö maksaa velkojaan tietyn ajan maksukykyyn suhteutetun suunnitelman mukaisesti, ja saa sitten anteeksi loput veloistaan.

Keille velkajärjestely on tarkoitettu?

Yksityishenkilön velkajärjestely on tarkoitettu sellaisille ylivelkaantuneille ihmisille, joiden maksukyky on rajoittanut jostakin painavasta syystä, tai joiden velkojen maksu veisi suuruutensa vuoksi koko ihmisen loppuelämän.

Kannattaako velkajärjestelyyn hakeutua?

Velkajärjestely on viimeinen oljenkorsi silloin, kun asioiden sopiminen velkojan kanssa ei tuo riittävää apua velallisen tilanteeseen. Menettely on ankara ja vie velallisen talouden erittäin tiukille, eikä siihen tule siksi hakeutua kevyin perustein.

Voinko päästä velkajärjestelyyn?

Kriteerit sille, ketkä voivat päästä velkajärjestelyyn, ovat tiukat. Käräjäoikeuden on todettava muun muassa, että velallinen ei kykene maksamaan velkojaan, ja että maksukyvyn heikkeneminen ei ole velallisen itse aiheuttamaa.

Andreas Linde
kirjoittanut
Andreas Lindellä on yli 7 vuoden kokemus lainamarkkinoista. Vuosikorot, annuiteettilainat, joukkovelkakirjat ja muut alan termit ovat olleet hänelle tuttuja jo vuosien ajan.
Lainaa helposti > Uutiset > Velkajärjestely auttaa pysäyttämään velkaantumisen